بخش های شرکت

بخش زیبایی با بهترین پزشکان و متخصصان با تجربه آماده ارائه خدمات پزشکی است

 بخش دندان پزشکی با بهترین پزشکان و متخصصان با تجربه آماده ارائه خدمات پزشکی است

قسمت چشم پزشکی با بهترین پزشکان و متخصصان با تجربه آماده ارائه خدمات پزشکی است

بخش درد با بهترین پزشکان و متخصصان با تجربه آماده ارائه خدمات پزشکی است

بخش گوش،حلق و بینی با بهترین پزشکان و متخصصان باتجربه آماده ارائه خدمات پزشکی است.

 جراحی عمومی با بهترین پزشکان و متخصصان با تجربه آماده ارائه خدمات پزشکی است

مطلوب اطباء لايران

بخش متخصص زنان با بهترین پزشکان و متخصصان با تجربه آماده ارائه خدمات پزشکی است

بخش جراحی کلیه با بهترین پزشکان و متخصصان با تجربه آماده ارائه خدمات پزشکی است

جراحه المخ

بخش متخصص مغز و اعصاب با بهترین پزشکان و متخصصان با تجربه آماده ارائه خدمات پزشکی است

ارتوپد

بخش ارتوپد با بهترین پزشکان و متخصصان با تجربه آماده ارائه خدمات پزشکی است

دکمه بازگشت به بالا