دکتر محمد مهدی حاتمی

جراح و متخصص چشم، فوق تخصص گلوکوم

او پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تخصص چشم پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذراند. سپس با ورود به مقطع فلوشیپ فوق تخصصی گلوکوم در دانشگاه شهید بهشتی در سال ۹۵ به فراگیری پیچیده‌ترین جراحی‌های گلوکوم زیر نظر بهترین اساتید گلوکوم کشور در بیمارستان لبافی نژاد تهران پرداخت.
انجام بالغ بر هشت هزار جراحی موفق کاتاراکت و گلوکوم و چند سخنرانی درهمایش‌های داخل کشور و چاپ ۶ مقاله در مجلات معتبر چشم پزشکی داخل و خارج کشور گوشه‌ای از کارنامه او می‌باشد.
وی عضو انجمن چشم پزشکان ایران و آکادمی چشم پزشکان آمریکاست.

مطلوب اطباء لايران
دکمه بازگشت به بالا
Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.