باقی اختلالات را میتوان به دو دسته کلی  میکروتیای و آترزی  تقسیم کرد

دکمه بازگشت به بالا