5138923017(98+)          9151672363(98+)     info@noborderhealth.com

اختلال های گوش

اختلال های گوش |چه گوشی غیر طبیعی است؟

یکی از عوامل مهم در زیبای ظاهری افراد که وجود هر نوع نقص در آن به راحتی مشخص میشود و میتواند روی کیفیت زندگی اعتماد به نفس و روحیه فرد تأثیر گذار باشد گوش ها هستند. اختلالات ظاهری گوش بیرونی میتواند علل مختلفی داشته باشد که میتوان آن ها را به دو دسته اصلی اختلالات […]

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE