5138923017(98+)          9151672363(98+)     info@noborderhealth.com

شکستگی-بینی

شکستگی بینی و راههای درمان شکستگی بینی+ هزینه درمان شکستگی بینی

گاهی به دنبال ضربه های نسبتاً شدید اسکلت بینی دچار شکستگی می شود اگر شدت ضربه از حدی بیشتر باشد باعث جابجایی استخوان یا غضروف از محل اصلی خود می‌شود .و ممکن است اشکال زیبایی تنفسی ایجاد نماید . در این موارد باید جا اندازی استخوان غضروف آسیب دیده انجام شود تا بینی وضعیت طبیعی […]

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE